آزمایشگاه جامع علوم کاربردی

دکتر علیرضا مستغنی : مسئول آزمایشگاه 

مرتبه علمی : دانشیار