آزمایشگاه جامع علوم کاربردی نوظهور در طراحی

دکتر علیرضا مستغنی : مسئول آزمایشگاه 

مرتبه علمی : دانشیار