آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین

دکتر امیر شکیبامنش : مسئول آزمایشگاه

مرتبه علمی : دانشیار