ریاست دانشکده

دکتر علیرضا مستغنی : رییس دانشکده معماری و شهرسازی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: mostaghni@art.ac.ir

رزومه

 

 

 دکتر مریم محمدی : معاون آموزشی دانشکده

 

 

دکتر منوچهر معظمی : معاون پژوهش و فناوری دانشکده