گروه آموزشی علم و فناوری معماری

 دکتر ریما فیاض : مدیر گروه 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : fayaz@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر بهنود برمایه ور 

پست الکترونیک: b.barmayehvar@art.ac.ir

 رزومه

 

۲- دکتر علی اکبر حیدری 

پست الکترونیک: heidari@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر مهسا فلاح نیا

پست الکترونیک: fallahnia@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر ریما فیاض 

پست الکترونیک: fayaz@art.ac.ir

رزومه

 

۵- دکتر محمدحسین محمودی ساری 

پست الکترونیک: mahmoudi@art.ac.ir

رزومه

 

۶- دکتر مجتبی مهدوی نیا

پست الکترونیک: mahdavinia@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۷- دکتر رضا فلسفی

پست الکترونیک: r.falsafi@art.ac.ir

رزومه