گروه آموزشی معماری داخلی

اکبر دبستانی رفسنجانی : مدیر گروه 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: dabestani@art.ac.ir

رزومه 

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر نادیه ایمانی

پست الکترونیک: imani@art.ac.ir

رزومه 

 

۲- اکبر دبستانی رفسنجانی 

پست الکترونیک: dabestani@art.ac.ir

رزومه 

 

۳- نوشین ضیاء شهابی 

پست الکترونیک: n.ziashahabi@art.ac.ir

رزومه

 

۴- آزاده فرزادپور 

پست الکترونیک:  a.farzadpour@art.ac.ir

رزومه

 

۵- دکتر مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

پست الکترونیک: kiani@art.ac.ir

رزومه

 

۶- دکتر منوچهر معظمی 

پست الکترونیک: m.moazzemi@art.ac.ir

رزومه