گروه آموزشی طراحی شهری

 

 

مدیر گروه : 

پست الکترونیک : 

رزومه 

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر هادی پندار 

پست الکترونیک: H.Pendar@art.ac.ir​

رزومه

 

۲- دکتر میترا حبیبی 

پست الکترونیک: habibi@art.ac.ir

رزومه 

 

۳- دکتر حسین خسروی 

پست الکترونیک: m.khosravi@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر امیر شکیبا منش 

پست الکترونیک:  a.shakibamanesh@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۵- دکتر مریم فراهانی 

پست الکترونیک:

رزومه

 

۶- دکتر لیلا کوکبی 

پست الکترونیک:  L.kowkabi@art.ac.ir

رزومه

 

 

۷- دکتر مریم محمدی 

پست الکترونیک: m.mohammadi@art.ac.ir

رزومه