آزمایشگاه تحقیقات انرژی در معماری و طراحی شهری

دکتر ریما فیاض : مسئول آزمایشگاه 

مرتبه علمی : دانشیار