آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین

دکتر امیر شکیبامنش (مسئول آزمایشگاه)

مرتبه علمی: دانشیار