۶. اخبار و رویداد‌ها

 

  • اخبار
  • رویدادها
  • آرشیو

 

 

TV Program. (2017),"Application of virtual reality in urban design and architecture 

Live, IRIB TV4 (the channel of Knowledge), Iran National TV, February 27, 2017