آزمایشگاه آوامنظر

 

دکتر لیلا کوکبی: مسئول آزمایشگاه

مرتبه علمی: استادیار

 

آزمایشگاه آوامنظر