ریاست دانشکده

دکتر سید بهشید حسینی (رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)

مرتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیک: Behshid_Hosseini@art.ac.ir

رزومه

 

 

 دکتر مریم محمدی (معاون آموزشی دانشکده)

 

 

دکتر منوچهر معظمی (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)