گروه آموزشی معماری

دکتر محدرضا رحیم زاده : مدیر گروه 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : :  m.rahimzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر محمود ارژمند

پست الکترونیک:  arzhmand@art.ac.ir 

رزومه

 

۲-  دکتر سید بهشید حسینی

پست الکترونیک: Behshid_Hosseini@art.ac.ir​

رزومه

 

۳- دکتر محمدرضا رحیم زاده

پست الکترونیک: :  m.rahimzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر پیونیک سیمونی 

پست الکترونیک: : p.simoni@art.ac.ir

رزومه 

 

۵- دکتر رضا شکوری 

پست الکترونیک:  r.Shakouri@art.ac.ir

رزومه

 

۶- دکتر محمدرضا متینی 

پست الکترونیک: m.matini@art.ac.ir

رزومه

 

۷- دکتر علیرضا مستغنی 

پست الکترونیک: mostaghni@art.ac.ir

رزومه

 

۸- دکتر آرزو منشی زاده 

پست الکترونیک: monshizade@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

۹- دکتر شهریار حبیبی 

پست الکترونیک: sh.habibi@art.ac.ir

رزومه