گروه آموزشی برنامه‌ریزی شهری

مدیر گروه:  دکتر غلامرضا حقیقت نائینی

مرتبه علمی:  دانشیار

پست الکترونیک:  haghighat@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیئت علمی»

 

۱. دکتر ناصر برک پور

پست الکترونیک:  barakpoo@art.ac.ir​

رزومه

 

۲. دکتر پروین پرتوی

پست الکترونیک:  p.partovi@art.ac.ir​

رزومه

 

۳. دکتر غلامرضا حقیقت نایینی

پست الکترونیک:  haghighat@art.ac.ir

رزومه

 

۴. دکتر فریبا قرائی فتح‌آبادی

پست الکرونیک:  gharai@art.ac.ir

رزومه

 

۵. دکتر فرهاد لیلوی 

پست الکترونیک:  f.laylavi@art.ac.ir

رزومه 

 

۶. دکتر ئه‌سرین محمودپور

پست الکترونیک:  a.mahmoudpour@art.ac.ir

رزومه

 

۷. دکتر هانیه هودسنی

پست الکترونیک:  houdsony@art.ac.ir

رزومه